S.P.D.M.Arts S.B.B.&S.H.D.Commerce & S.M.A.Science College, Shirpur Kisan Vidya Prasarak Sanstha’s

                             Our Vision : “ To impart qualitative and valuable service in higher education for the  students in hilly area.”

कोव्हीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत विद्यार्थांसाठी परीक्षा शैक्षणिक विषयक मार्गदर्शन शंकाचे निरसन  करणे  कामी खालील समिती गठीत करण्यात आलेली आहे विद्यार्थ्यांना परीक्षेविषयी काही अडचणी , प्रश्न असतील  तर खालील पैकी समिती सदस्य आपले शंकांचे निरसन करतील
अ.क.

समिती सदस्य

मोबाईल क्र

 १

प्रा. वाय डी बेडिस्कर (समन्वयक)

९८२२६००६५७

डॉ. एन .एस .डोंगरे

८६००३३४३०९

प्रा आर एस .पावरा

९४०३११२६७६

डॉ. एस. डी. रत्नपारखे

८९९९८८३४०७

प्रा. पी. जी. पारधी

८२३७६९१९१८

डॉ. प्रेमकिरण भदाणे

९४२०२४७०१९

प्रा. संदिप वाय  सोलंकी

९९२२२८५२००

श्री. समीर एन.  पाटील

८१४९४८०४८२

श्री. भुषण कुवर

९८३४३९६६५५

शासनाचे व विद्यापीठाचे परिपत्रक


१) 09-05-2020 Circular regarding doubts disposal cell concerning to examinations and guidance on academic issues to students in the time of COVID-19